Центр по климатическому финансированию (ЦКФ)

Климаттык каржылоо борбору – Кыргыз Республикасында климаттык каржылоо маселелер үчүн жооп берген  алдыңкы уюм. Борбор климаттык фонддордон жана башка эл аралык уюмдардан инвестицияларды тартуу жана климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу тармагында долбоорлорду жана программаларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга жардам көрсөтүү максатында түзүлгөн.  Учурда климаттык маселелердин актуалдуулугун жана олуттуулугун эске алуу менен, ККБнын алдына климаттык өзгөрүү жаатындагы бардык кызыкдар тараптардын иш-аракеттерин координациялоо максаты коюлган.

Жаңылыктар

Климаттык каржылоо деген эмне?

Климаттык каржылоо – бул климаттык өзгөрүү боюнча иш-чараларды мамлекеттик жана жеке булактардан зарыл болгон каржылык ресурстар менен камсыз кылуу:

Климаттын таасирин азайтуу боюнча иш-чаралар – парник газдарын бөлүп чыгарууну кыскартуу же алардын синирүүсүн жогорулатуу аркылуу жана

Калкты жана экономиканы климаттык өзгөрүүнүн таасирлерине ынгайлаштыруу.

Иш-чаралар

В КИП определены как долгосрочные, так и приоритетные инвестиции, которые принесут дополнительную пользу путем углубления знаний в Кыргызской Республике о климатических рисках и повысят климатическую устойчивость и адаптивный потенциал в ключевых секторах.